Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU.
De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi på Enrotek AB värdesätter högt.
Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Med vänlig hälsning
Enrotek AB

INTEGRITETSPOLICY

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Enrotek AB kan samla in viss information om dig inom ramen för de uppdrag vi utför samt i övrigt då du har kontakt med oss. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter mot dig eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Vi behandlar enbart sådana uppgifter du själv gett till oss.

De personuppgifter Enrotek AB kan komma att behandla om dig är främst ditt namn, din arbetsgivare och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna används för registrering och hantering av beställningar samt för att vi vid behov ska kunna ta kontakt med dig. Om du inte är kund hos oss idag men har varit i kontakt med oss i något sammanhang kan vi komma att spara dina uppgifter med vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som grund. Vi kan även i vissa fall samla in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies, under förutsättning att du godkänner det. Som webplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter.

Enrotek AB sparar dina personuppgifter i upp till 5 år från dess du lämnat personuppgifterna till oss, alternativt så länge vi har en aktiv kundrelation med dig och upp till 5 år därefter. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna hantera reklamationer och eventuella garantiåtaganden samt i förekommande fall marknadsföra våra tjänster. Med hänsyn till våra tjänsters nischade natur tror vi att vår marknadsföring kommer vara relevant för dig under den tid som nu angivits. Information om din möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring samt din rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter finns längre ned i detta dokument.

Vilka kommer vi dela din information med?

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer också att delas med våra leverantörer, däribland leverantörer av IT-tjänster för lagring och driftshantering samt leverantörer av material, tjänster och marknadsföringsverktyg.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång – Du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter samt att få information om vår behandling om så är fallet. Du har även rätt att kostnadsfritt begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan kostnad.

Rätt till rättelse – Du har rätt att kräva att Enrotek AB korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig ifall några sådana skulle förekomma.

Rätt att invända – Du har i vissa fall rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, bland annat för direktmarknadsföring. Om du invänder mot att vi behandlar dina uppgifter för sådant ändamål kommer vi att upphöra med den behandlingen.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Enrotek AB raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.

Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.

Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Observera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, till exempel på grund av ett avtal med dig eller legala krav som Enrotek AB är skyldig att följa. Vi kommer då enbart spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål. Du har rätt att kräva att Enrotek AB lämnar ut de personuppgifter du givit oss i ett strukturerat och allmänt tillgängligt format.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i den här informationen med jämna mellanrum. Den senaste versionen av Policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webplats.

Kontakta oss

Enrotek AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och arbetar aktivt för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarfullt sätt. Tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling är Datainspektionen. För frågor kan du alltid nå oss på kontakt@enrotek.se

Enrotek AB
Hamngatan 6
374 38 Karlshamn

Version. 2018-05-25